Køb hos ToolTracker IVS

Der er ikke indgået en bindende købsaftale mellem ToolTracker IVS og Kunden, før Samarbejdsaftale er underskrevet af begge parter, eller Kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra ToolTracker IVS. Eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal være modtaget af ToolTracker IVS senest 3 dage efter, at ordrebekræftelsen er kommet frem til Kunden, idet ToolTracker IVS i modsat fald forbeholder sig retten til at afvise indsigelserne. ToolTracker IVS forbeholder sig retten til at annullere ordrer, som følge af valutaændringer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

Priser og kontrakter

Alle priser er i danske kroner. Prisen er ekskl. moms og tillægges 25 % moms. Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris. Der tages forbehold for ændringer i prisen, som følge af trykfejl, prisforhøjelser hos leverandører, valutakursstigninger og stigninger i told, skatter og afgifter.

Leveringstid

Leveringstiden er fastsat af ToolTracker IVS efter bedste skøn, og kan den ikke overholdes, vil Kunden modtage meddelelse herom, samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor levering da kan påregnes at finde sted. Nedennævnte omstændigheder, er at opfatte som eksempler på begivenheder, der medfører udskydelse, af den forventede leveringstid, samt ansvarsfrihed for ToolTracker IVS, når de forhindrer opfyldelsen af aftalen: Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herre over såsom brand, krig, mobilisering, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indførselsforbud, udførselsforbud, oprør, manglende energiforsyning, IT-nedbrud, almindelig vareknaphed og mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, herunder ovenstående eksempler. Det bemærkes udtrykkeligt, at ovennævnte opregning af eksempler ikke er udtømmende, og at der kan tænkes andre eksempler, der falder ind under denne ansvarsbegrænsning. Såfremt levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden tilsvarende.

Afbestillinger

Ønsker Kunden at afbestille en allerede afgivet bestilling, sker det ved at fremsende en e-mail med mærket ” Afbestilling ” til kontakt@tooltracker.dk Bestillingstidspunkt samt ordrenummer skal fremgå af afbestillingen. Afbestilling kan ikke ske efter det tidspunkt, hvor ToolTracker IVS har igangsat ordren.

Betaling

De mulige betalingsmåder er:

  • Visa Dankort
  • Master Card
  • Faktura (Erhvervskunder)
Ved manglende betaling kan ToolTracker, vælge at suspendere eller lukke kontoen. Betaling skal ske rettidigt og uden modregning af nogen art. Kunden har udtrykkeligt fraskrevet sig retten, til at foretage modregning og/eller at udøve tilbageholdsret i aktiver tilhørende ToolTracker IVS.

Reklamationsret

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos ToolTracker IVS. ToolTracker IVS kan frit vælge mellem at reparere og omlevere produktet. Kunden er forpligtet til at reklamere over mangler, uden ugrundet ophold efter at manglen opdages eller burde være opdaget, idet ToolTracker IVS i modsat fald forbeholder sig retten til at afvise reklamationen. Forandringer af produktet samt indgreb i produktet, foretaget af Kunden uden ToolTracker IVS skriftlige samtykke, fritager ToolTracker IVS for ethvert ansvar. ToolTracker IVS kan ikke gøres ansvarlig, for tab af kundens data eller gener forårsaget af vores produkter, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning. ToolTracker IVS opfordrer derfor kunden til at tage kopi / backup af samtlige data. I det omfang ToolTracker IVS måtte være ansvarlig i enhver henseende, er ansvaret begrænset til det direkte tab, og omfatter således ikke indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, bod, installationsomkostninger osv. Oppetiden på systemet er typisk 99% eller højere, men ToolTracker IVS kan ikke garantere nogen oppetid på online systemet. ToolTracker IVS kan ikke gøres ansvarlig, for høje teleafgifter som følge af brugen af vores produkter. Kunden er ansvarlig for at holde øje med forbruget, og krav om erstatning kan ikke videreføres til ToolTracker IVS.

Immaterielle rettigheder

ToolTracker IVS forbeholder sig alle immaterielle rettigheder forbundet med produkters og hjemmesidens indhold, herunder ophavsret, varemærke- og designrettigheder, forretningskendetegn, tekst, grafik, billeder, logoer, software m.v.

Ansvarsfraskrivelse

Ud over hvad der i øvrigt måtte fremgå af ovenstående, fraskriver ToolTracker IVS sig udtrykkeligt ansvaret for ethvert tab, herunder indirekte tab, driftstab, følgeskader, tidstab, avancetab, bødeforlæg, erstatningskrav el. lign., som opstår som følge af forsinkelse, udfald eller mangler ved det solgte. Eventuelle erstatningskrav mod ToolTracker IVS kan på intet tidspunkt overstige fakturabeløbet for det solgte de seneste 6 måneder.

Immaterielle rettigheder

ToolTracker IVS forbeholder sig alle immaterielle rettigheder forbundet med produkters og hjemmesidens indhold, herunder ophavsret, varemærke- og designrettigheder, forretningskendetegn, tekst, grafik, billeder, logoer, software m.v.

Opsigelse

Ved opsigelse af abonnementet skal der fremsendes en e-mail til adressen: kontakt@tooltracker.dk med “Opsigelse” i emnefeltet og følgende oplysninger:

  • Kundenummer
  • Kunde reference
  • Ønskes én eller flere abonnementer opsagt
En opsigelse skal være os i hænde mindst 1 måned før udløb, af den aktuelle periode ellers faktureres for en ny periode. Udløbsdatoen kan ses på tidligere faktura/ordrebekræftelse. Kunden skal have en bekræftelse fra ToolTracker IVS på opsigelsen, førend den anses for gyldig. ToolTracker IVS forbeholder sig ret til at opsige abonnementer frem til 3 måneder før en fornyelse.

Tvister

Alle tvister, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal afgøres efter dansk ret. Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal med endelig og bindende virkning, afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Såfremt de i voldgiftssagen involverede parter er enige derom, kan tvisten afgøres af én voldgiftsdommer, der udpeges af Voldgiftsinstituttet. I andre tilfælde afgøres tvisten af tre voldgiftsdommere, der udpeges efter Voldgiftsinstituttets regler herom. Ovenstående finder ikke anvendelse i forbrugerforhold.

Klagemuligheder

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos ToolTracker IVS, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning i Konkurrence og forbrugerstyrelsen Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU land – Klagen indgives her www.ev.europa.eu/odr Du kan også sende din klage til kontakt@tooltracker.dk